ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین پزشک کرج اطفال= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج جراح مغز و اعصاب= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج جراح کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج دندانپزشک= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج آلرژی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج ارتودنسی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج بیهوشی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = نوروفیدبک و بهترین پزشک کرج پوست و مو و آمیزشی

آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = نوروفیدبک و آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس کلینیک  نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= بهترین آدرس کلینیک  نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درمهرويل = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درمهرويلا

درمان تاخیر گفتار درمان =تاخیر در گفتار =تخم کفتر= مرکز گفتاردرمانی کرج= تشخیص اتیسم =اوتیسم فهرست گفتاردرمانی های البرز= مراکز گفتاردرمانی کرج= مرکز گفتاردرمانی در کرج =ادرس گفتاردرمانی در کرج =گفتاردرمانی بزرگسالان در کرج =درمان لکنت زبان =گفتاردرمانی در کرج= کتاب اتیسم=خوددرمانی در لکنت = نوروفیدبک و درمان لکنت بدون مراجعه = نوروفیدبک و درمان لکنت بدون بازگشت =درمان قطعی لکنت

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج  

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

مراکز تحت پوشش بیمه طلایی

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

   

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

 

 

مراکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, تمرین برای تقویت حافظه دیداری معتبر, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرجتمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج ،مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج،مراکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان معتبر, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرج ،پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک های پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرجمراکز آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, آموزش ذهنی معتبر, ادرس آموزش ذهنی کرجآموزش ذهنی در کرج, ادرس آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, کلینیک آموزش ذهنی در کرج, کلینیک های آموزش ذهنی کرجمراکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان معتبر, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرجتقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک های تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرج ، مراکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی معتبر, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،

  گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی کرج 

 

           منشور اهداف مرکز گفتار توان گستر

 

 اهداف گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اندمی باشد واز آنجا که کلیه متخصصان مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش  و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد .   

 

  

         اقدامات و  امکانات مرکز گفتار توان گستر

 

 


 

 

بهترین کلینیک نوروفیدبک کرج ::دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

بهترین کلینیک تخصصی نوروفیدبک کرج ::دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

بهترین کلینیک تخصصی نوروفیدبک البرز ::دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

بهترین نوروفیدبک البرز ::دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = نوروفیدبک و آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = نوروفیدبک و آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درمهرويل = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درگوهردشت = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در چهارراه طالقاني = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در آزادگان = نوروفیدبک و بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درمهرويلا

 

 

 

= کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قم = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه شاهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشكده علوم پزشکی بهبهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی فس = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشكي جيرفت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بم = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی سازمان نظام پزشکی کشور = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی سازمانهای نظام پزشکی شهرستانه = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  پرستاران ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= کلینیک گفتاردرمانی فرهنگستان علوم پزشکی کشور = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی معاونت دارو و درمان= کلینیک گفتاردرمانی معاونت تحقیقات و فن آوری = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی معاونت سلامت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی اداره سلامت دهان ودندان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي وزارت بهداشت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی جمعيت هلال احمر = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی سازمان انتقال خون = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انستيتو پاستور ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  دانشجويان پزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی دانش آموزان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پايگاه اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی فيلمهاي كوتاه پزشكي Medical Movie Clips = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن درمانگران ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مراکز تحقیقاتی پزشکی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= کلینیک گفتاردرمانی مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت  = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران  = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انستيتو تحقيقاتي سرطان شيراز= کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران= کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي  = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی بنياد قلب ايران= کلینیک گفتاردرمانی برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران= کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی آزمايشگاه هاي رفرانس ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري رويان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز كاشت حلزون شنوايي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي‚انكولوژي و پيوند مغز استخوان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري و بيوتكنولوژي اوسين = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده گياهان دارويي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ايمنولوژي ، آسم و آلرژي رازي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رویان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب شفاء = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي قانوني = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحققيات فناوري بن ياخته = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سين = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشكی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک جهاد دانشگاهی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت خانواده صنعت نفت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمنولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و رباتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی - مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری بیمارستان صارم = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپتومتري ايران(علمي) = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اداره امور بيمارستانها = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارتودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن آسم وآلرژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اعتياد ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن مامايي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن تنظيم خانواده ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن آموزش بهداشت ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن آموزش پزشکي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اندودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن انگل شناسان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  انجمن بهداشت کار ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پرستاري ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پروستودنتيستها = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان قانوني ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکي اجتماعي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان عمومي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکي هسته اي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پيوند اعضاء ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن تغذيه ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان ارتوپدي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان اطفال ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان توراکس ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان ستون فقرات ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان فک ودهان وصورت = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان قلب ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن چشم پزشکي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن داروسازان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن درون بين دستگاه گوارش = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانپزشکان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانشناسي باليني ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن روماتولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيک پزشکي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن طب کار ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جمعيت مامايي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين ريه ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن مدارک پزشکي = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن مددکاري اجتماعي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ميکروب شناسان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن نفرولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان نوزادان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ويروس شناسي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پريودنتولوژي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پاتولوژيست هاي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن علوم اعصاب = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيوتراپي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن جامعه جراحان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ژنتيک ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان کودکان ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = نوروفیدبک و کلینیک گفتاردرمانی


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

هر جلسه گروه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشدکه استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .

 

 


 

 

بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قم = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه شاهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشكده علوم پزشکی بهبهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی فس = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشكي جيرفت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بم = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان نظام پزشکی کشور = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی سازمانهای نظام پزشکی شهرستانه = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  پرستاران ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= بهترین کلینیک کاردرمانی فرهنگستان علوم پزشکی کشور = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت دارو و درمان= بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت تحقیقات و فن آوری = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت سلامت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی اداره سلامت دهان ودندان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي وزارت بهداشت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی جمعيت هلال احمر = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان انتقال خون = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو پاستور ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  دانشجويان پزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی دانش آموزان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پايگاه اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی فيلمهاي كوتاه پزشكي Medical Movie Clips = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن درمانگران ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مراکز تحقیقاتی پزشکی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت  = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران  = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو تحقيقاتي سرطان شيراز= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي  = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی بنياد قلب ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی آزمايشگاه هاي رفرانس ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري رويان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز كاشت حلزون شنوايي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي‚انكولوژي و پيوند مغز استخوان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري و بيوتكنولوژي اوسين = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده گياهان دارويي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ايمنولوژي ، آسم و آلرژي رازي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رویان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب شفاء = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي قانوني = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحققيات فناوري بن ياخته = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سين = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشكی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک جهاد دانشگاهی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت خانواده صنعت نفت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمنولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و رباتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی - مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری بیمارستان صارم = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپتومتري ايران(علمي) = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اداره امور بيمارستانها = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارتودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آسم وآلرژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اعتياد ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مامايي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن تنظيم خانواده ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آموزش بهداشت ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آموزش پزشکي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اندودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن انگل شناسان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن بهداشت کار ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پرستاري ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پروستودنتيستها = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان قانوني ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکي اجتماعي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان عمومي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکي هسته اي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پيوند اعضاء ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن تغذيه ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان ارتوپدي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان اطفال ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان توراکس ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان ستون فقرات ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان فک ودهان وصورت = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان قلب ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن چشم پزشکي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن داروسازان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن درون بين دستگاه گوارش = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانپزشکان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانشناسي باليني ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روماتولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيک پزشکي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن طب کار ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جمعيت مامايي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين ريه ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مدارک پزشکي = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مددکاري اجتماعي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ميکروب شناسان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن نفرولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان نوزادان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ويروس شناسي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پريودنتولوژي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پاتولوژيست هاي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن علوم اعصاب = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيوتراپي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جامعه جراحان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ژنتيک ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان کودکان ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = نوروفیدبک و بهترین کلینیک کاردرمانی

 • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم

 • تعیین نوبت با وقت قبلی

  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463

 


 

     فن آوري هاي نوين در گفتاردرمانی ، هدف نيستند؛ بلکه وسيله هستند.

     بعضی انسانها از عصر خود سالها جلوتر هستند و بعضی انگار در عصر حجر زندگی می کنند .

 

                    آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابل  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج تاكستان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بندرعباس  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بوشهر آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اصفهان   آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بناب  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج خميني شهر   آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابلسر  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج برخوار و ميمه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اليگودرز  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج البرز  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج رفسنجان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی              کرج تيران و كرون   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج جهرم آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج بيرجند  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج خرم آباد   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سبزوار   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دامغان  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دورود آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج تبريز  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج رشت  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شيراز  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زابل  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زاهــــدان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج چالوس  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ساري   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم                 آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سوادكوه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دزفول  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شهركرد  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فسا  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فلاورجان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زنجان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فريدونشهر  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گچساران  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قم  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قائنات آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شاهرود  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كاشان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ميبد  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمانشاه  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گرگان آدرس کرج

         

                       ابزارکهای جدید به منظور آموزش جایگاه تولید         ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی به منظور جلوگیری از آبریزش دهان               ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی  به منظور آموزش شیوه تولید

 


نوروفیدبک چگونه عمل می کند 

نوروفیدبک روشی ایمن و بدون درد است که در طی آن تعدادی سنسور به نام الکترود به سر بیمار متصل می‌گردد. در نوروفیدبک، براساس پروتکل‌های مشخص، بازخوردهای مناسب در جهت رفع نابهنجاری امواج مغزی به بیمار ارائه می‌شود. اطلاعات دریافتی توسط دو مانیتور جداگانه در اختیار بیمار و درمانگر قرار می‌گیرند. در این حالت هم بیمار و هم درمانگر قادر خواهند بود امواج مغزی بیمار را مشاهده کنند. در نتیجه فرایندهای ناهشیار و غیر ارادی (فعالیت امواج مغزی)، برای بیمار کاملاً محسوس می‌گردد (از طریق مشاهده آنها در کامپیوتر) و بیمار با کمک درمانگر و ارائه محرکهای دیداری-شنیداری قادر خواهد بود امواج نابنهجار را دستکاری کرده و در طی جلسات درمان آنها را به حالت بهنجار تبدیل کند. در رایج‌ترین روش مورد استفاده برای نوروفیدبک، بیمار در مانیتور خود یک بازی ویدیوئی انجام می‌دهد. البته بر خلاف بازیهای رایج بیمار نباید از دست خود استفاده کند بلکه این کار را از طریق الگوی امواج مغزی خود انجام می‌دهد. درمانگر در طول درمان امواج مغزی و تحلیل های صورت گرفته از آنها را در مانیتور خود مشاهده می‌کند و جریان بازی را به گونه‌ای هدایت می‌کند تا الگوی مناسب و بهنجار امواج مغزی فعال گردد. ایده اصلی درمان این است که مغز با مشاهده نابهنجاری امواج خود، یاد می‌گیرد خود را اصلاح نماید. این امر در روند درمان و بر اساس اصول یادگیری صورت می‌گیرد.


 

نوروفیدبک 

روشی ایمن است که طی آن گیرنده هایی به نام الکترود روی مناطق خاصی از سطح سر(بنا به تشخیص درمانگر) متصل می شود،و سپس فعالیت مغزی را بصورت امواج مغزی ترجمه کرده و آن امواج را در قالب بازی کامپیوتری یا فیلم به مراجع نشان می دهد.
با این روش، بالا و پایین رفتن امواج مغزی به مراجع بازخورد داده می شود و مانند یک آینه برای مغز عمل میکند، مغز با بازی های ارائه شده شروع به تنظیم خود کرده و پس از چندین جلسه تمرین و تکرار، مغز تکالیف را می آموزد و خود را با آنها تطبیق می دهد، اینگونه است که طی یک دوره آموزشی مغز یاد می گیرد که خودش را اصلاح و تنظیم کند.
به این صورت میتوان مشکلاتی مانند، اضطراب، افسردگی، وسواس، خواب، خشم، خلق، اختلالات یادگیری،بیش فعالی، کمبود توجه و تمرکز، سردرد و میگرن و... را بهبود بخشید.

#نوروفیدبک


امواج مغزی و نوروفیدبک 

وقتی یک گروه(شاید صدها هزار) از نورونها همزمان باهم شلیک میکنند اثری موجی شکل ایجاد می شود که موج مغزی نامیده میشود.این امواج ناشی از فعالیت های الکتروشیمیایی مغز توسط متخصصان به شکل الکتروانسفالوگرافی اندازه گیری و مطالعه میشود.طیف امواج مغزی به طور کلی به چهار باند فرکانس جدا تقسیم میشود. که هر یک از این امواج در نقاط مختلف سر با توان های متفاوتی فعالیت میکنند. هرگاه این نظم فعالیت امواج (به علت الگوی ژنتیکی یا محیط) بهم بریزد ممکن است فرد دچار مشکلات مختلفی از جمله، کمبود توجه و تمرکز، مشکلات خواب، خشم، بی انگیزگی، افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلالات یادگیری، سردرد، میگرن و... شود، که با کمک نوروفیدبک و تنظیم امواج میتوان به بهبود موارد ذکر شده کمک کرد.

#نوروفیدبک 

 
درمان استرس و اضطراب با بیوفیدبک و نوروفیدبک

استرس، هنگامی که به درستی مدیریت شود می تواند یک سرمایه واقعی برای عملکرد افراد تلقی شود با این حال، قرار گرفتن در معرض طولانی مدت استرس الگوی درون مغز تغییر خواهد کرد و تمامی عملکرد ما را هم تحت تاثیر قرار میدهد درست مانند عضلات.
استرس منجر به تنود عضلانی میشود و همین تنش می تواند بر سیستم اعصاب مرکزی، بر تعادل هورمونی، سیستم ایمنی بدن، در پردازش ذهنی و کنترل احساسی خلل ایجاد میکند .
افکار اضطرابی می تواند به سیستم فیزیولوژیکی و از لحاظ جسمی نیز صدمه بزند ،میگرن، ترس، مشکل خواب، روده تحریک پذیر، مشکل گوارش، مسائل خشم، خستگی آدرنال، فرسودگی شغلی تمام چیزهایی هستند که سیستم اعصاب ما می توانند از حضورشان رنج ببرد مخصوصا اگر تحت فشار طولانی مدت قرار بگیرد.
با استفاده از بیوفیدبک و نوروفیدبک ما میتوانیم این علائم فیزیولوژیک استرس زا را مشاهده کرده و به مرور با شکل دهی مغز می توانیم آنها را کاهش دهیم و با سیستم های تقویتی که در این سیستم قرار گرفته شده است مغز به مرور یاد می گیرد که به موقعیت طبیعی برگشته و خودش خود کنترلی را بر عهده بگیرد .

این روش یک روش هدفمند و مستقیم است که به مغز یاد میدهد در شرایط اضطراب زا چگونه عمل کند.

#استرس #اضطراب #نوروفیدبک 

اثربخشی نوروفیدبک در کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر

یافته‌های QEEG نشان می‌دهد بیماران آلزایمر در مقایسه با افراد مسن سالم دارای فعالیت تتای بیشتری هستند. 
در این مقاله 10 بیمار 61-90 ساله تحت آموزش نوروفیدبک قرار گرفتند. ارزیابی توسط آزمون CAMCOG پیش و پس از مداخله صورت گرفت.
نتایج نشان داد بیمارانی که نوروفیدبک دریافت کردند کارکردهای شناختی پایداری داشتند. بهبودی در حافظه، یادآوری اطلاعات و بازشناسی در این افراد دیده شد.


#آلزایمر #درمان #نوروفیدبک 

روش های درمان افسردگی 

در درمان افسردگی دو نوع رویکرد درمانی وجود دارد : روش مبتنی بر #دارو_درمانی و روش مبتنی بر روش های #غیر_دارویی

از روش های غیر دارویی درمان افسردگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
#نوروفیدبک #بیوفیدبک #شناخت_درمانی #رفتار_درمانی و #روان_درمانی شناختی

نوروفیدبک:
در بررسی مغز افراد افسرده با نوروفیدبک نشانه‌های مختلفی دیده می‌شود که بعضی از آن‌ها عبارتند از:
افزایش یا کاهش فوق‌العاده در فعالیت امواج بتا و آلفا در سراسر یا بخشی از مغز؛ کاهش یا افزایش موج دلتا؛ کاهش یا افزایش غیرطبیعی کوهرنس و ... . استفاده از نوروفیدبک منجر به انجام اصلاحات در الگوی امواج مغزی افراد افسرده می‌گردد. تغییر در میزان سروتونین و نوراپینفرین که دو انتقال‌دهنده عصبی هستند از علل بروز افسردگی است.
نقل و انتقالات انتقال‌دهنده‌ها از مباحث مربوط به شیمی مغز است.
نکته در اینجاست که تغییر در شیمی مغز به تغییر در امواج، و تغییر در امواج به تغییر در شیمی مغز می‌انجامد. لذا استفاده از نوروفیدبک و اصلاح الگوی امواج مغزی سبب ایجاد تعادل در نقل و انتقالات مواد شیمیایی مغز می‌گردد.
نوروفیدبك ساز و كار اصلی كه مغز به آن وسیله برانگیختگی فیزیولوژیك را كنترل می‌كند تحت كنترل درآورده و مكانیزم برانگیختگی را طبیعی می‌سازد. این روش صرفنظر از علت افسردگی اثربخش است.
در طی درمان مراجعه کننده ممكن است متوجه شود كه لازم است استفاده از داروهای ضدافسردگی یا محرك را كاهش دهد كه به هر حال باید از نظر دوز دارو در طی درمان تحت نظر متخصص باشد.


#افسردگی #درمان #نوروفیدبک 

درمان پرخاشگری با نوروفیدبک

پژوهشها نشان می دهد نوروفیدبک می تواند پرخاشگری را کاهش دهد. پرخاشگری یکی از مشکلات و ناهنجاری های فردی است که امرزوه بسیاری از افراد به خصوص در سنین نوجوانی و بلوغ و جوانی با آن مواجه هستند.

پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد بسیاری از نوجوانان و جوانانی که دچار پرخاشگری هستند در دوران کودکی خود از سوی والدین مورد پرخاشگری قرار گرفته اند.

#پرخاشگری #درمان #نوروفیدبک 


 تاثیر نوروفیدبک در عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی

نوروفیدبک با درمانهای روتین کاردرمانی نتایج کلینیکی بهتری در عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی دارد.
نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی می باشند.
بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می یابند کە البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت است، افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد.
توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است کە در بسیاری از کلینیک های کار درمانی انجام می گیرد اما در این روندتوانبخشی بە امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری کە این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود.
با توجه بە بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران بە نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمان های روتین کار درمانی می تواند نتایج کلینیکی بهتری در بر داشته باشد.

#نوروفیدبک #سکته_مغزی 

درمان شب ادراری با نوروفیدبک

روش درمانی نوروفیدبک بر مبنای الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG)، در درمان شب ادراری کودکان موثر است.
شب‌ادراری برای کودکان مشکلی کاملا رایج است و اغلب نیاز به مداخله دارد. استفاده از دارو و سایر روش‌های درمانی با درصد موفقیت کمی مواجه شده است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد هدف قرار دادن فعالیت‌های اعصاب مغزی از طریق روش درمانی نوروفیدبک، با نتایج امیدوارکننده‌ای همراه بوده است.دلایل مختلفی در اختلال شب‌ادراری دخیل می‌باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به فرو رفتن در خواب عمیق، حساسیت به بعضی مواد غذایی و داشتن ظرفیت عملکردی کم مثانه اشاره کرد.
تنها 15 درصد کودکان با مشکل شب‌ادراری می‌توانند بدون هیچ نوع مداخله‌ای بر این مشکل فائق آیند. هنگامی که درمان‌های سنتی نظیر دارودرمانی پایان یابد، اغلب اختلال شب‌ادراری مجددا عود خواهد کرد. اما بررسی‌ها نشان داده است روش درمانی نوروفیدبک نسب به سایر روش‌های درمانی بسیار سودمندتر بوده و نتایج بسیار پایدارتری در اختلال شب ادراری کودکان خواهد داشت.


بهبود اضطراب با نوروفیدبک 

ارتباط مغز با سایر قسمت های بدن از طریق امواج الکتریکی برقرار می شود، نوروفیدبک وسیله ای برای اندازه گیری و ارزیابی امواج مغزی و خصوصیات مربوط به آنهاست. برای داشتن عملکرد مناسب، هریک از امواج مغزی باید دارای میزان یکسان فعالیت خاصی باشد. با مقایسه اندازه های بدست آمده از ثبت امواج در فرد با مقادیر نرمال تا حدودی مشخص می شود که کدامیک از امواج در کدام نقطه از سر دارای فعالیت نامناسب است. با استفاده از این الگوی امواج مغزی می توان وضعیت عملکرد مغزی را بررسی کرد و سپس برای رسیدن به حالت بهینه تر برنامه ریزی کرد. امواج مغزی برحسب فرکانس به انواع مختلف تقسیم می شوند که هرکدام از این امواج مسئول وظیفه خاصی هستند.

#اضطراب #درمان #نوروفیدبک


نوروفیدبک و اختلالات یادگیری:

اختلالات یادگیری در سنین دبستان شایع هستند. در این نوع اختلالات، علی‌رغم هوش بهنجار و عدم ‏وجود نقص حسی، کودک در یادگیری مشکل دارد.

این اختلالات موارد زیر را در بر می‌گیرد: نقص توانایی برای شناخت واژه‌ها، خواندن کند و ‏نادرست، مشکل در فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی، عمل‌ها و مفاهیم، و گروه‌بندی ارقام، رعایت مراحل ریاضی، شمارش، جدول ‏ضرب و نیز مشکل در یادگیری نوشتن لغات و جملات. 


نوروفيدبك در درمان این اختلال تحول بزرگی ایجاد کرده است و اغلب به تنهایی پاسخگوست و نیازی به درمان مکمل ندارد. معمولاً با کامل کردن یک دوره درمانی، بهبودی ثابتی حاصل ‏می‌شود. تأثیر این روش در چندین پژوهش علمی و معتبر نیز تأیید شده است‎.

اما اعتبار نوروفیدبک در چیست؟


این روش به شرط تکمیل دوره درمانی می تواند اثرات ماندگار بر روی عملکرد مغز برجای بگذارد.
درمان بیش فعالی 

از نشانگان اصلی ADHD میتوان
-بی توجهی
-تکانشگری
-بیش فعالی
را ذکر کرد که ممکن است فرد یک یا چند نشانه را داشته باشد، حدود 30 تا 40 درصد کودکان ADHD فقط نشانه بی توجهی را دارند.
دارو درمانی یکی از قدیمی ترین درمان های کودکان ADHD است، این گونه داروها معمولا محرک هستند و بیشترین تاثیر را بر رفتار حرکتی دارند، اما عوارض خاص خود را دارند.
به طور کلی درمان دارویی در موارد خاص و در کنار درمانهای دیگر باید صورت گیرد.
کاردرمانی( بازی هایی معمولا حرکتی که باعث افزایش دقت و تمرکز و.. میشود)
نوروفیدبک( آموزش کنترل امواج مغزی)
رفتار درمانی( آموزش والدین برای رفتار با کودک)
از اقدامات مفید برای بهبود کودکان بیش فعال است.
بیش فعالی معمولا هنگامی که بچه ها به نوجوانی میرسند، کاهش می یابد. با این وجود بسیاری از کودکان نشانگان عدم توجه و تکانشگری را تا بزرگسالی نشان می دهند.با درمان مناسب اکثریت کودکان ADHA میتوانند نشانگان را کاهش و در حیطه های مهم زندگی موفق شوند.

#نوروفیدبک #بیش_فعالی 

 رفتار درمانی (نوروفیدبک):

‌ اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD):
این اختلال در کودکی آغاز می شود و با علائمی مانند بی قراری، بی توجهی، تکانشی بودن، عدم تمرکز در درس یا تکالیف، حواس پرتی و فعالیت زیاد و شلوغی همراه است. این اختلال می تواند باعث افت عملکرد تحصیلی و نمرات بد در مدرسه، رابطه بد کودک با اطرافیان و دوستان، عصبانیت کودک و ناتوانی وی در انجام تکالیف و وظایفش شود. 
درمان سنتی بیش فعالی استفاده از داروهای محرک (مانند ریتالین) می باشد. این داروها تا وقتی که مصرف می شوند موثرند اما با قطع مصرف ممکن است بیماری عود کند. بعلاوه استفاده صرف و طولانی مدت از این داروها ممکن است عوارض جانبی بر کودکان داشته باشد که می توان به سردرد، تهوع، بی خوابی و از همه مهمتر ایجاد وقفه در رشد کودک اشاره کرد. درمان نوروفیدبک هیچ یک از عوارض ذکر شده را ایجاد نمی کند بلکه با عوارض مثبتی همچون بهبود خلق کودک و کاهش پرخاشگری همراه است. بعلاوه تاثیر درمان نوروفیدبک طولانی است و حتی پس از اتمام درمان نیز ماندگار می باشد.

#بیش_فعالی #نوروفیدبک #عوارض
  
تاثیر نوروفیدبک بر بیش فعالی 

در سال های اخیر نوروفیدبک به عنوان روشی برای بهبود مشکلات بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز مورد توجه قرار گرفته است.
کمبود توجه و تمرکز در بعضی افراد به تنهایی مشاهده می شود (ADD) در صورتی که در بعضی دیگر با بیش فعالی همراه است(ADHD). با بلوغ و افزایش سن معمولا بیش فعالی کمرنگ شده زیرا فرد یاد میگیرد خود را بهتر با محیط هماهنگ کند در حالی که کمبود توجه و تمرکز در فرد باقی می ماند.
در حال حاضرموسسات متعددی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارند که برای بهبود بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز از نوروفیدبک استفاده میکنند.
در 180 مطالعه ای که بین سال های 1975-2014 بر روی اثرگذاری نوروفیدبک بر بیش فعالی/نقص توجه، ناتوانی یادگیری، ارتقا توانایی آموزشی-شناختی انجام شد، نتایج بدست آمده نشان دهنده اثر قابل مقایسه نوروفیدبک با ریتالین ، بهبود در 80% مبتلایان و ماندگاری اثرات بهبود حداقل تا 10 سال بعد از درمان کامل است،همچنین بیانگر تاثیر در موارد زیر است:
  کاهش تکانشگری و اضطراب
  افزایش پایداری خلق
  بهبود الگوی خواب
  بهبود توجه و تمرکز
  بهبود حافظه و عملکرد تحصیلی
  افزایش IQ
 نوروفیدبک روشی است که در آن با استفاده از دستگاه های الکترونیکی بازخوردها و واکنش های فیزیولوژیکی و غیر اردای انسان به او شناسانده می شوند. در این صورت فرد با استفاده از نوروفیدبک قادر خواهد بود که عوامل و ایراداتی که موجبات کاهش تمرکز و حواس پرتی در او می شوند را به تدریج حذف نموده و با جایگزین کردن اعمال دیگر تمرکز را بهبود داده و سبب ارتقای عملکردی مغز خود شود. 

 

 


 

کنش پریشی گفتار چیست؟
تعریف
کنش پریشی گفتار کودکان یک اختلال گفتاری حرکتی است. کودکان مبتلا به این اختلال در گفتن صداها، هجاها و کلمات مشکل دارند. این مشکل ناشی از ضعف عضلات یا فلجی نیست. بلکه برنامه ریزی مغز برای حرکت بخش هایی از بدن که در گفتار دخالت دارند (مانند لب ها، فک و زبان) دچار اشکال است. کودک می داند که می خواهد جه بگوید، اما مغز او در هماهنگ کردن حرکات عضلاتی که برای گفتن این کلمات مورد نیاز هستند با مشکل روبروست.
علائم کنش پریشی گفتار کودکان کدامند؟
همه کودکان مبتلا به کنش پریشی گفتار مثل هم نیستند. تمامی علائمی که در ادامه به آن ها اشاره می شود ممکن است در هر کودکی دیده نشوند. لازم است کودک توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان :: speech and language pathologist :: (گفتاردرمانگر) که در مورد کنش پریشی دانش کافی داشته باشد، مورد ارزیابی قرار گیرد تا وی بتواند احتمال وجود سایر علل اختلالات گفتاری را نفی کرده و تشخیص قطعی بدهد. موارد کلی که انتظار وجود آن ها می رود عبارتند از:
در سنین بسیار پایین:

کودکان مبتلا دردوره نوزادی کوکو (صداسازی نوزادان دو- سه ماهه) و غان و غون نمی کنند.
نخستین کلمات دیر پیدا می شوند و اغلب در تلفظ آن ها بعضی صداها حذف می شوند.
تنوع آواهایی که تولید می کنند ( واکه ها و همخوان ها) کم است.
در پیوتد دادن صداها به یکدیگر مشکل دارند، ممکن است بین صداها مکث های زیادی وجود داشته باشد.
به طرق مختلفی کلمات را ساده تر می کنند. مثلا صداهای ساده تر را جانشین صداهای سخت ترکرده یا صدای سخت را حذف می کنند ( هرچند همه کودکان چنین کاری می کنند، اما این وضعیت در کودکان مبتلا به آپراکسی (کنش پریشی) گفتار بیشتر دیده می شود.).
ممکن است در خوردن مشکل داشته باشند.

کودکان بزرگتر:

در تلفظ صداها خطاهای بی ثباتی دارند که علت آن نداشتن رشد کافی نیست.
درک زبانیشان بسیار بهتر از توانایی بیانی آن هاست.
در تقلید از گفتار دیگران مشکل دارند، اما گفتار تقلیدیشان بهتر از گفتار خودبخودی آن هاست.
وقتی برای تولید صدایی تلاش می کنند و یا سعی می کنند لب ها، زبان و فک ها را برای حرکت مورد نظرشان هماهنگ سازند، ممکن است حرکاتشان کورمال کورمال به نظر برسند.
هرچه کلمات یا عبارات طولانی تر باشند در بیان آن ها بیشتر مشکل دارند.
به نظر می رسد که وقتی مضطرب هستند بیشتر مشکل دارند.
درک گفته های آن ها مخصوصا برای افراد ناآشنا سخت است.
به صورت متغیر و با آهنگ یکنواخت صداسازی می کنند، یا روی هجاها یا کلمات نامناسب تکیه می گذارند.

سایر مشکلات بالقوه

ضعف در لب ها، فک و/ یا زبان
تاخیر در رشد زبان
سایر مشکلات زبان بیانی مانند درهم ریختگی ترتیب کلمات در جمله و به یاد آوردن کلمات
مشکلاتی در هماهنگی یا اجرای حرکات ظریف
حساسیت بیش از اندازه یا کمتر از حد در دهان (مثلا از مسواک زدن یا غذاهای ترد خوششان نمی آید و یا ممکن است نتوانند از طریق لمس چیزی را که در دهان دارند تشخیص دهند).
کودکان مبتلا به کنش پریشی یا سایر مشکلات گفتاری ممکن است در یادگیری خواندن، نوشتن و هجی کردن هم با مشکل مواجه باشند.

چگونگی تشخیص:

انجام یک ارزیابی شنوایی توسط شنوایی شناس می تواند احتمال وجود آسیب شنوایی را که از علل اختلالات گفتاری است منتفی سازد.
آسیب شناس گفتار و زبان :: ::speech and language pathologistکه در این زمینه تجربه دارد، کودک را ارزیابی می کند. این ارزیابی شامل ارزیابی دهانی –حرکتی، آهنگ گفتار و رشد آواهای گفتاری است. گفتاردرمانگر می تواند کنش پریشی (آپراکسی) را تشخیص داده و احتمال سایر اختلالات گفتاری را نفی کند، مگر این که فقط بتواند یک نمونه گفتار محدود بگیرد که در این صورت تشخیص نسبتا با چالش مواجه می شود.


 

معرفی علائم و نشانه های زودهنگام اوتیسم (autism spectrum disorder)

علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

در حال حاضر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که والدین می‌توانند نشانه‌های اوتیسم (autism spectrum disorder) را خیلی زود و در کمتر از ۴ ماهگی نوزاد تشخیص دهند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها ارزیابی‌هایی را در این زمینه انجام داده است. در اینجا برخی از نشانه‌هایی که ممکن است کودک از خود نشان دهد، با هم مرور میکنیم.

تا سه ماهگی
تشخیص زود هنگام اوتیسم (autism spectrum disorder) می‌تواند یک تفاوت چشمگیر در روند بهبود ایجاد کند. به همین دلیل است که هرچه زودتر بتوان این اختلال را مشخص کرد، درمان متفاوت و البته موثری را می‌توان به کار گرفت. تا سه ماهگی علائمی که باید به آنها توجه کنید از قرار زیر است:
• او به صداهای بلند پاسخ نمی‌دهد.
• او با چشمش اشیایی که در حال حرکت هستند، دنبال نمی‌کند.
• او اشیا را گرفته و نگه نمی‌دارد.
• او به آدم‌ها نمی‌خندد.
• او غان و غون نمی‌کند (حرف‌های بی‌ربطی که قبل از زبان باز کردن به کار می‌‌برد)
• او به چهره‌های جدید توجهی نشان نمی‌دهد.

تا ۷ ماهگی
• او سرش را به سمت صدایی که شنیده برنمی‌گرداند.
• او هیچ محبتی به شما نشان نمی‌دهد.
• او نمی‌خندد یا صداهای دیگری از خودش در نمی‌آورد.
• او برای به دست آوردن اشیا کاری نمی‌کند.
• او برای خودش هم لبخندی ندارد.
• او تلاش نمی‌کند با انجام کاری در شما جلب توجه ایجاد کند.
• او هیچ علاقه‌ای به بازی‌هایی مانند دالی موشه نشان نمی‌دهد.

تا ۱۲ ماهگی
• او چهار دست و پا نمی‌رود.
• او تک واژه‌ها را بیان نمی‌کند.
• او حرکات بدن مانند تکان دادن سر یا تکان دادن بدن را انجام نمی‌دهد.
• او به اشیا یا عکس‌ها اشاره نمی‌کند.
• او حتی با وجود پشتیبان هم نمی‌تواند بایستد.

تا ۲۴ ماهگی
• او نمی‌تواند راه برود.
• او بیش از ۱۵ کلمه نمی‌تواند صحبت کند.
• او از اسم‌های دو کلمه‌ای نمی‌تواند استفاده کند.
• او به نظر نمی‌رسد که کاربرد اشیا خانه مانند تلفن، چنگال، قاشق و … را بداند.
• او کارها و حرف‌های شما را تقلید نمی‌کند.
• او نمی‌تواند یک اسباب بازی چرخ دار را هل دهد.
• او دستورالعمل‌های ساده را دنبال نمی‌کند.

علائم و نشانه‌ها درکودکان بزرگتر
همچنان که کودکان بزرگتر می‌شوند علامت‌ها هم متنوع‌تر می‌شود. علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

علائم ناشی از مشکلات اجتماعی، زبانی، حرکتی
• او علاقه‌ای به دیگران و اتفاق‌هایی که دور و برش می‌افتد، ندارد.
• او نمی‌داند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کرده یا بازی کند.
• او ترجیح می‌دهد مورد نوازش یا لمس قرار نگیرد.
• او در درک احساساتش مشکل دارد.
• او به صحبت دیگران گوش نمی‌دهد.
• او ترجیح می‌دهد در دنیای خودش زندگی کند.
• او به جای پاسخ دادن به سوال، آن را تکرار می‌کند.
• او خود را سوم شخص خطاب می‌‌کند.
• او از تماس چشمی پرهیز می‌کند.
• او از حرکات صورت بدون مطابقت با آنچه می‌گوید، استفاده می‌کند.
• او واکنش‌های غیرمنتظره به مناظر، بو یا صدا نشان می‌دهد و ممکن است به صدای بلند حساس باشد.
• او از زبان بدن نمی‌تواند استفاده کند.
• او از یک روال روتین پیروی می‌کند.
• او با هرگونه تغییر برنامه مشکل دارد.
• او مدت زمان زیادی به حرکت یک پنکه یا چرخ اسباب بازی نگاه می‌کند.

 منبع: سایت شفاآنلاین


در سطوح 2 و 3 طیف اوتیسم (autism spectrum disorder) میشه رو این علائم تا حدود زیادی تکیه کرد.. اما در سطح یک مقداری باید ریزتر شد.. شاید این علائم را بخصوص علائم رشد روانی حرکتی را نداشته باشند. و این که برای نگران نکردن خانواده ها باید گفت که این علائم اگر با هم باشند به متخصص مراجعه کنند .

https://telegram.me/gofta_tavan_gostar   مارا در تلگرام دنبال کنیدچه کودکانی نیاز به گفتاردرمانی دارند؟

کودک یک ساله گفتار را به‌صورت تک‌ کلمه شروع می‌کند. وقتی سنش به یک سال و نیم می‌رسد، تعداد کلمات افزایش می‌یابد و در ۲ سالگی می‌تواند جمله‌های ۲ کلمه‌ای بگوید. به‌تدریج دامنه کلمات و جمله‌ها و گفتار پیوسته کودک کامل‌تر می‌شود. هر کودکی رشد زبان را مثل سایر توانایی‌های رشدی- حرکتی در سن مشخصی پشت سر می‌گذارد و همان‌طور که مثال زدم، در هر مرحله نشانه‌هایی از رشد زبان بروز می‌کند. توجه به این نشانه‌ها مشخص می‌کند کودک تاخیر گفتاری دارد یا نه. مثلا اگر در ۲ سالگی هنوز کودکی قادر به بیان تک‌‌کلمه نیست، باید والدین به گفتاردرمانگر مراجعه کنند.

یعنی فقط داشتن گفتار مهم است؟ قابل‌فهم نبودن کلماتی که کودک می‌گوید به گفتاردرمانی نیاز ندارد؟

همزمان با رشد زبان، صداهای تولیدشده در گفتار هم دقیق‌تر و مفهومی‌تر می‌شوند. «م»، «ب» و «د» جزو صداهایی هستند که زودتر ظاهر می‌شوند و صداهایی مثل «ک» و «گ» و «س» و «ز» دیرتر ظاهر می‌شوند و آخرین صدا، «ر» هست. رشد این صداها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی کودکان صداها را به وضوح بیان نمی‌کنند و گفتار نامفهومی دارند. متاسفانه زمانی والدین به این موضوع دقت می‌کنند که فرزندشان وارد پیش‌دبستانی شده و اولیای مدرسه متوجه مشکل گفتاری کودک می‌شوند. این تاخیر و بی‌توجهی در تحصیل کودک مشکل‌آفرین خواهد شد.


اگر به دلایلی سن طلایی درمان گفتار گذشت، دیگر اصلاح‌شدنی نیست؟

حتی در بزرگسالانی که مشکلاتی در گفتار و زبان دارند، امکان معالجه وجود دارد اما درمان به مراتب سخت‌تر است چون عادت‌های غلط گفتاری به حدی در زبان نفوذ کرده که فرد قادر به ترک آنها نیست.

آیا بیماری‌های خاصی وجود دارد که به واسطه ابتلا به آنها کودک دچار تاخیر گفتاری شود؟

در برخی شرایط خاص مثلا در کودکانی که نارس متولد می‌شوند، تاخیر گفتار و زبان قابل‌پیش‌بینی است و تمهیداتی وجود دارد که گفتاردرمانی از طریق لمس درمانی و تقویت مهارت‌های مربوط به تغذیه به ایجاد مهارت‌های دهانی ـ حرکتی از همان سنین پایین کمک کند. سندرم های ژنتیکی خاصی هم مثل سندرم داون یا سندرم های دیگری که باعث عقب‌ ماندگی‌های ذهنی و تاخیرهای روانی-حرکتی یا شناختی می‌شود، وجود دارد که کودک با آن متولد می‌شود و مشکلات گفتاری در این کودکان قابل پیش‌بینی است. اما در برخی موارد تاخیر و آسیب‌های کلامی بدون علت است و کودک در سایر حیطه‌های شناختی و هوشی بدون مشکل است حتی شنوایی سالمی دارد اما در ادای کلمات و جمله‌ها به مشکل برمی‌خورد. در این شرایط مراجعه به گفتاردرمانگر و توجه به برخی تمهیدات به رشد زبان کمک می‌کند.
آیا می‌توان گفت تاخیر کلامی در هر شرایطی نگران‌کننده است؟

تاخیر در رشد زبان اگر درحد چند ماه باشد، نگران‌کننده نیست یعنی اگر کودکی تمام مهارت‌‌های حرکتی-شناختی را داشته و شنوایی‌اش ایرادی نداشته باشد، ارتباط چشمی خوبی برقرار ‌کند و مفاهیم را با رفتارش برساند و ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشد، تاخیر چند ماهه کلامی نگران‌کننده نیست اما این کودکان هم باید تا قبل از ۳ سالگی به لحاظ گفتاری راه بیفتند. با این حال مشاوره با گفتاردرمانگر برای تشخیص موارد نگران‌کننده توصیه می‌شود. به‌خصوص برای لکنت (stuttering) به مشاوره نیاز است.

توصیه ای راجع به اتمام دوره ی درمان به نقل از محسن گلریز، کارشناس ارشد آسیب شناس گفتار و زبان

معمولا کودکانی که به‌دلیل اختلال‌های گفتار و زبان همراه والد یا والدین برای اولین بار در کلینیک حضور پیدا می‌کنند، ارزیابی‌ می‌شوند و قرار جلسات منظم هفتگی برای آنها تعیین خواهد شد. ممکن است والدین در جلسه حضور داشته باشند یا خارج از اتاق درمان منتظر بمانند. معمولا بعد از هر جلسه، گفتاردرمانگر توصیه‌های لازم در مورد تمرین‌ها را به والدین می‌دهد و آنها در طول هفته باید سعی کنند تمرین‌ها را در منزل انجام دهند تا یادگیری در محیط واقعی زندگی انجام شود و کودک آنچه می‌آموزد به محیط‌های روزمره زندگی تعمیم دهد.

متاسفانه برخی از والدین بعد از مراجعه اول یا گذراندن چند جلسه گمان می‌کنند نیازی به ادامه درمان نیست و خودشان می‌توانند درمان را انجام دهند اما این باور کاملا نادرست است. والدین به تنهایی و بدون مشاوره آسیب‌شناس گفتار و زبان قطعا نخواهند توانست آموزش‌های لازم را برای کودک خود انجام دهند. آسیب‌شناس گفتار و زبان در طول پروسه درمان هم نقش درمانگر و هم نقش هدایت‌گر والدین را انجام می‌دهد و موثرترین نتایج درمانی از همکاری سه عنصر اصلی درمان یعنی مراجع، درمانگر و والدین به‌دست خواهدآمد.


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next       
          

    آخرین نوشته ها

         

       فرهنگ مصور هخوانهای گفتار توان گستر

      مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

      ایندکس 1 آفازیا

      ایندکس 2 آفازیا

      ایندکس 3 آفازیا

       آفازی شناسی  ( مقدمه )

       آناتومی گفتار

       روند بیان کردن یک کلمه در مغز

       آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
     
 بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
      
تمرینات تربیت شنیداری
      
تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
      
تشخیص آفازی از سایکوز
      
فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
       
موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
      
 پیش اگهی آفازی
      
 آفازی با نقصهای غیر زبانی
      
اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
     
 مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

       انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

       روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
   
   افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند «نه» بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

     اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 

سایتهای  مرتبط  

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.neurofeedbackalborz.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
    
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی